Värdegrundscertifiering

VÄRDEGRUNDSCERTIFIERING MED GULDVARDAG

Vi ser värdegrundsarbete som en ständigt pågående process. För ett kontinuerligt kvalitetsarbete behövs kunskap, strategier och verktyg. Det behövs också inspiration, mod och lust! Guldvardag utgår från båda perspektiven. Vi arbetar utifrån en individbaserad förändringsprocess och med en evidensbaserad metod som bygger på ett upplevelsebaserat lärande. Ni får förutsättningar att tillsammans bygga en gemensam kultur där värdegrunden genomsyrar allt ni gör.

Guldvardags värdegrundscertifiering uppbyggd i fyra steg:

  1.  Nulägesanalys. Var står vi nu? Vad görs bra? Vad kan bli bättre? Vi tittar på individ- och gruppnivå och hur arbetet svarar mot organisationens mål.
  2. Kunskap i olika former. Teori, aktuell forskning och praktisk träning kring svåra och utmanande situationer i vård- och omsorgsvardagen varvas med reflektion.
  3. Handlingsplan. Reflektion och erfarenhetsutbyte är nyckelord när varje enhet formulerar sin egen handlingsplan.
  4. Uppföljning och uppdatering av certifieringen sker sedan vartannat år.

Steg 1-3 sker under ca 5 månader, steg 4 sker efter 1,5 år.